КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
26000 Панчево, улица Ослобођења 25
+381 13 314 349
+381 13 315 596
Текући рачуни школе отворени код Министарства финансија – управе за трезор:

Буџетска средства: 840-1152660-04

Рачун осталих средстава: 840-1152666-83

Рачун родитељских средстава: 840-4379760-80

ПИБ: 101864728

Матични број: 08028567

Шифра ЈББК: 02057