НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. Ученици се обавезују да према важећем распореду за преподневну смену прате упутства наставника и буду испред компјутера или поред телефона. Наставници ће бити доступни ученицима од 07,30 до 14,00 часова.

2. Ученици се обавезују да раде домаће задатке и прате наставне садржаје које наставници проследе.

3.      Оперативни планови рада наставника се прослеђују председницима стручног већа у уторак 17.03.2020.  до 10 часова и надаље сваког петка до 8 часова за наредну недељу

4.      Оперативни планови осим садржаја наставних јединица треба да садрже и начин реализације и потпуно се поклапају са оперативним плановима које имате

5.      Настава се реализује у преподневној смени по важећем распореду часова за преподневну смену сваког одељења

6.      Према распореду часова сваки наставник мора бити у време својих часова доступан ученицима електронским путем или телефоном

7.      Наставник може реализацију наставе вршити у школи или од куће

8.      Наставник је у обавези да садржаје предвиђене за реализацију  према годишњем плану прилагоди ученицима и проследи електронски у време одржавања планираног часа по распореду

9.      Часови који су реализовани се уписују у електронски дневник почев од 17.03.2020. с тим да се у напомену уписује начин реализације ( електронска презентација, семинарски рад, писани материјал наставаника, консултације електронском поштом или телефоном, платформа РТС ако одговара садржају предмета….)

10.      Наставник може ученика који се не одазива на поруке сматрати одсутним са часа и обавестити родитеље преко одељенског старешине

11.      Наставник бележи напредовање ученика пратећи есеје, семинарске радове, презентације, електронске тестове и слично, а након престанка електронске наставе организује класичне провере знања