Featured-Image-1068x601

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економски техничар може да се запосли у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, јавним предузећима.

У оквиру овог образовног профила, наставним планом и програмом, предвиђени су предмети којима се стичу знања и вештине из свих економских области. Овај профил оспособљава ученике за књиговодствене и рачуноводствене послове, посве финансија, маркетинга , менаџмента и слично.

Од другог разреда ученици обављају блок наставу у привредним друштвима. Циљ блок наставе је провера стечених знања о рачуноводственим пословима и економском пословање у пракси, на основу које се повезује теорија и пракса.

Кроз разне општеобразовне предмете ученици стичу и проширују постојећа општа знања и културу. Активна употреба рачунара у настави, омогућује ученицима да на будућем радном месту брзо и ефикасно обављају послове.

Осим могућности за брзим запослењем, након завршеног овог образовног профила, ученици стичу и добро предзнање за наставак школовања и упис на основним академским студијама и струковним студијама различитих факултета.